Errata in video Lectures Bachelor College - Core Course
'Introduction to Modeling'

0LAB0 - 0LBB0 - 0LCB0 - 0LDB0


Despite our the great care we took in preparing the video lectures, occasional glitches (either in the presentations or the Power Point sheets) slipped through the editing process. In this document we correct those mistakes we believe might cause confusion when studying the material.

In case you have any questions, or if you find any other mistakes or confusing fragments, please send mail to the teacher.

Video Lecture Nr Time Error Correction
Video Lecture 1 1 1:05 "[...] je krijgt twee minuten [...]" "[...] je krijgt bijna drie minuten [...]"
Video Lecture 2 2 8:49 "[...] een agenda als voorbeeld voor een avondje film [...]" "[...] een agenda als model voor een avondje film [...]"
3 11:18 "[...] de waarde voor iemand die gewoon inkomsten heeft [...]" "[...] de waarde voor iemand die een vast salaris ontvangt [...]"
4 14:09 Het Youtube filmpje start niet in sommige versies van de video lecture Klik hier voor het filmpje.
5 21:21 "[...] opdat de jojo zo-en-zo snel gaat [...]" "[...] opdat de jojo een gewenste versnelling heeft [...]"
6 21:34 "[...] zo snel mogelijk klimt." "[...] met een zo groot mogelijke versnelling klimt."
Video Lecture 3 7 1:35 De twee grafieken waar de jongen naar kijkt zijn niet te zien in het filmpje. De grafieken staan op slide nr. 5 van deze PowerPoint presentatie.
8 7.59 "[...] eens in de pakweg 280 jaar of zo [...]" "[...] eens in de pakweg 13 x 17 = 221 jaar of zo [...]"
9 9:02 "[...] de ander rekende af met (onverstaanbaar) [...]" "[...] de ander rekende af met consumptiebonnen [...]"
10 11:07 Er wordt verwezen naar een schouderklopje; er is echter in het filmpje geen schouderklopje te zien.
11 15:07 "[...] die a, die b en die c - die a, die b en die x0 moet ik zeggen [...]" Zowel a, b, c als x0 zijn vooralsnog onbekende grootheden.
12 17:35 De eerste paar zinnen in de dialoog zijn slecht verstaanbaar. Het begin van het gesprek luidt: "wat dat feest betreft ..." - "welk feest?" - "Henk's verjaardag, toch?"
Video Lecture 4
Video Lecture 5 13 hele buitenscene Het dialoogje is slecht verstaandbaar jongen: "Hoe kan dat nou dat je anno 2013 na zonsondergang op sommige plekken nog steeds geen hand voor ogen kunt zien?". Meisje: "Ja wat wou je dan? Overal lantaarnpalen neerzetten?". Jongen: "nou ..."
14 1:17 "[...] een goede (valt weg) [...]" "[...] een goede modelleerdoelstelling [...]"
15 4:07 "[...] hoe komt het dat lampen vooral in het weekend kapot gaan [...]" Dit is een fictief voorbeeld.
Video Lecture 6 16 16:09 "[...] relatie is de manier waarop twee eigenschappen met elkaar in verband gebracht kunnen worden [...]" "[...] relatie is de manier waarop twee concepten, of de eigenschappen van twee concepten met elkaar in verband gebracht kunnen worden [...]"
Video Lecture 7 17 5:53 Negeer het verschil tussen de twee soorten quotes " ` " en " ' ". Voor beide soorten quotes lees je de zgn. single quote, " ' ".
18 7:11 In de sheet staat "Wilhelmin" en op de volgende regel "a". "Wilhelmina" is een enkele string.
19 7:40 "[...] dat gaat zo door tot en met Alex [...]" "[...] dat gaat zo door tot en met Alex. Alex is geindexeerd met 7 (ga na!) [...]"
20 11:22 Negeer op deze sheet het verschil tussen " = " en " == ". Het teken " = " wordt gebruikt bij het opschrijven van een definitie; het teken " == " wordt gebruikt om te testen of de waarden van twee grootheden, uitdrukkingen of constanten aan elkaar gelijk zijn. Verdere uitleg vind je hier.
Video Lecture 8 21 3:15 Merk op dat de waarde van eigenschap 'instrument' van het concept 'johnL' een verzameling is met twee elementen, 'guitar' en 'harmonica'. Daarmee is JohnL zelf ook een verzameling: er zijn twee 'John Lennons', een die gitaar speelt en een die harmonica speelt.
22 5.46 Van de ariteit van de 'part-of' relatie aan de kant van 'Beatles' wordt gezegd dat hij 4 is. Het is weliswaar zo dat de verzameling 'Beatles' in totaal vier of vijf elementen heeft (er zijn twee versies van John Lennon), maar elk van de relaties 'partOf' heeft aan de kant van het concept 'Beatles' ariteit 1 en niet 4.
23 7:02 We zouden het conceptueel model van Example 2 ook zo kunnen opschrijven (ga na:)
beatles=[tourSchedula: ..., members:[paulM, johnL, georgeH, ringoS]]
paulM=[name:'Paul McCartney', instrument:bass]
johnL=[name:'John Lennon', instrument:[guitar,harmonica]]
georgeH=[name:'George Harrison', instrument:guitar]
ringoS=[name:'Ringo Star', instrument:drums]
Video Lecture 9 24 5:49 "[...] een functie kunnen zijn: waarden die door de gebruiker worden ingevoerd [...]" "[...] grootheden kunnen zijn: waarden die door de gebruiker worden ingevoerd [...]"
25 11:40 Negeer het verschil tussen de twee soorten quotes " ` " en " ' ". In ACCEL is maar een soort enkel aanhalingsteken (quote): " ' ".
26 16:10 De notatie " != " gebruiken we om aan te geven dat waarden ongelijk zijn. Verdere uitleg vind je hier.
27 16:28 De notatie " == " gebruiken we om aan te geven dat waarden gelijk zijn. Verdere uitleg vind je hier.
28 20:38 Op de sheet: "mapping wont work" "Mapping won't work"
29 24:38 vSeq(0,3) levert [0,1,2] op. Algemeen: vSeq(a,b) levert [a,a+1,a+2,...,b-1] op. Zie ook hier.
30 ca. 25:00 In sheet 40 staat 'The operator (could also be e.g. mult, max, min, or, and, .)' Dat moet zijn 'The operator (could also be e.g. multiply, max, min, or, and, .)'. (Is gecorrigeerd in de PowerPoint presentaties - met dank aan LJ)
31 26:28 "[...] en het derde element [...]" "[...] en het tweede element [...]". Voor de duidelijkheid: het eerste argument van vAppend(['foo', 'bar'],'gnu') is ['foo','bar']; het tweede argument is 'gnu'.
Video Lecture 10 32 3:10 "[...] getallen kunnen voor een nominale ordening dienen [...]" "[...] getallen kunnen voor een nominale labeling dienen [...]" (Toelichting: 'nominaal' betekent dat er geen ordening is)
33 6:35 "[...] van elk tweetal breuken kan ik zeggen welke van de twee het grootste is [...]" "[...] van elk tweetal verschillende breuken kan ik zeggen welke van de twee het grootste is [...]" (Toelichting: 2/6 en 3/9 gelden als gelijke breuken omdat ze allebei vereenvoudigd kunnen worden tot dezelfde breuk 1/3)
34 7:03 De sheet in de video presentatie laat niet goed de definities van partiele ordening en totale ordening zien. De definities van partiele ordening en totale ordening vind je in sheet 5 van deze PowerPoint presentatie.
35 7:37 "[...] het interval tussen do en mi is hetzelfde als het interval tussen fa en sol [...]" "[...] het interval tussen do en mi is hetzelfde als het interval tussen fa en la [...]"
Video Lecture 11 36 3:42 "[...] Hongaarse grens [...]" "[...] Oostenrijkse grens [...]"
37 9:00 in the formula (3 p + 2 f)(2 p + 3 f)(4 p + 4 f)= 24 p3 + 76 p2 f + 76 p f2 + 50 f3 50 f3 should of course be 24 f3
Video Lecture 12 38 2:07 Als je in ACCEL geen eenheden gebruikt, zet je ook geen puntkomma achter een formule.
39 10:19 Op de sheet: de eenheid van s*p*q staat gegeven als [gnar.foo, gnar.bar, gnar.blah]. De eenheid van s*p*q moet zijn [gnar.foo2, gnar.bar2, gnar.blah2]
Video Lecture 13
Video Lecture 14 40
41 5:47 Op sheet: 'adjeacent' 'adjacent'
42 7:48 "[...] hoogte iets tussen de 5 en de 20 meter[...] " "[...] hoogte iets tussen de 5 en de 25 meter[...] "
Video Lecture 15 43 10:28 "[...] door opnieuw te vermenigivuldigen met het aantal keren waarin zo'n toestand een andere waarde aanneemt [...]" "[...] door een vermendigvuldiging te maken van het aantal mogelijkheden voor de eerste toestand, met het aantal mogelijkheden voor de volgende toestand, met het aantal mogelijkheden voor de daaropvolgende toestand, en zo door tot ik alle stappen van de wandeling door de toestandsruimte gehad heb."
44 10:28 "[...] er komt een factor vier bij voor het totaal aantal toestanden [...]" "[...] er komt een factor vier bij voor het totaal aantal toestanden waarin een paar sokken zich kan bevinden [...]"
45 14:52 "[...] en een toestand 'wassen' [...]" "[...] en een toestandsovergang 'wassen' [...]"
46 18:15 De situatie waarbij de sok in de kast ligt en steeds viezer wordt is niet plausibel. Maar we hebben de regel die verbiedt dat een sok viezer wordt tenzij hij gedragen is nog niet uitgesproken (dat komt dadelijk) Een beter voorbeeld zou zijn geweest: 'een sok kan wel steeds viezer worden zolang ik hem draag'
47 ca. 20:00 Als je de PowerPoint presentatie downloadt, vind je in sheet 35 een knop waarmee je een ACCEL script start waarmee je zelf met de statechart kunt gaan spelen. Deze knop verschijnt nadat de PowerPoint animatie met state transities voltooid is.
48 24:17 Het lijkt alsof er een dirigent is die er voor zorgt dat beide sokken (van een paar) 'met elkaar in de maat' lopen Sterker nog: het lijkt alsof er een dirigent is die er voor zorgt dat ook sokken van verschillende paren 'met elkaar in de maat' lopen. Immers, als ik op het punt sta een paar sokken aan te trekken zal ik waarschijnlijk meerdere paren moeten inspecteren alvorens ik een paar gevonden heb waarvan zowel de linker als de rechter sok schoon zijn. Het zou dus kunnen zijn dat er een toestand optreedt waarin weliswaar van elk paar sokken een sok schoon is, terwijl er geen enkel paar is met beide sokken schoon: zo'n toestand verbiedt mij om enig paar aan te trekken, en de enige voortgang die dan geboekt kan worden is om sokken te gaan wassen. Op die manier kan het model dus gebruikt worden om te beslissen wanneer het wassen van sokken niet langer uitgesteld mag worden.
Video Lecture 16 49 5:10-5:30 Er komt twee keer hetzelfde voorbeeld langs: de volgorde waarin het product geleverd wordt en de volgorde waarin het wisselgeld gegeven wordt Een interessanter tweede voorbeeld van twee niet-ordenbare toestandsovergangen bij een snoepautomaat betreft de toestandsverandering waarbij de keuze gemaakt wordt en die waarbij het geld ingeworpen wordt: ook deze twee kunnen in beide volgordes voorkomen.
Video Lecture 17
Video Lecture 18 50 7:40 We schrijven voor de demping -mu v, en bij de uitleg geven we daarvoor een argument dat we ontlenen aan tegenwind: de tegenwind waait altijd tegen de beweging in. Echter, in hoofdstuk 2 hebben we voor de kracht ten gevolge van tegenwind een formule afgeleid waarin de snelheid in het kwadraat voorkomt. Dat is dus niet consequent. De analogie met tegenwind gaat alleen maar kwalitatief op. De belangrijkste reden waarom een trillende puntmassa uitdempt is niet zozeer de wrijving met de lucht, maar interne energieomzettingen in het materiaal van de veer. Die worden vaak benaderd door een term die evenredig is met de snelheid, maar een gedetailleerde benhandeling van die energieomzettingen valt buiten het bestek van dit college.
51 9:10 Bij de afleiding van het numerieke model d.m.v. sampling willen we weliswaar dat Delta klein is, we nemen niet de limiet voor Delta naar 0. De notatie 'Delta pijltje 0', op de voorafgaande sheets kan daarom een beetje misleidend zijn: in de wiskunde gebruik je die notatie vaak om een limiet aan te geven. Het is belangrijk je te realiseren dat bij onze sampling modellen van limieten geen sprake is: je kiest een stapgrootte Delta, en je berekent benaderingen voor de toestand van het gemodelleerde systeem voor achtereenvolgende discrete tijdstippen die steeds een stapje Delta later zijn.
52 11:12 "[...] en de versnelling is de tweede afgeleide van de snelheid [...]" "[...] en de versnelling is de tweede afgeleide van de plaats [...]"
53 12:30 "[...] de uitwijking wordt geschreven als de restpositie [...]" "[...] de uitwijking wordt geschreven als de rustpositie [...]"
54 14:21 "[...] denk maar weer eventjes aan die tegenwind van de fietser [...]" "[...] (nou ... dat is niet zo'n goede analogie omdat dan de tegenkracht met het kwadraat van de snelheid zou gaan!) [...]"
Video Lecture 19 55 1:20 We laten de simpelste manier zien om tijd te definieren in ACCEL: time_current=time_prev+1. Dit werkt, maar het is niet zo netjes voor wat betreft de eenheden. Als je in je model de eenheden consistent wil gebruiken zul je moeten zetten dat time_current=time_prev+delta, waarbij de grootheid delta de eenheid van, bijvoorbeeld, seconden, tiende seconden of iets dergelijks heeft. Door te zetten time_current=time_prev+1 kun je alleen de achtereenvolgende tijdstippen nummeren, maar je weet niet met welke fysieke tijd die tijdstippen overeen komen. Daarom zul je in de meer realistische demo's ook vaker een uitdrukking met delta of delta_t of iets dergelijks zien.
56 3:50 "[...] klik maar op de roze balk hierboven [...] Dat werkt uiteraard alleen als je de PowerPoint presentatie gedownload hebt, die presentatie vertoont en dan naar de betreffende sheet gaat: je kunt ACCEL niet opstarten door in de afspelende video op de roze balk te klikken.
Video Lecture 20 57 1:17 "[...] tenminsten als je de luchtwrijving veronderstelt [...]" "[...] tenminsten als je de luchtwrijving verwaarloost [...]"
58 2:14 De formule voor de horizontale verplaatsing, x=2(cos phi sin phi)/g mist een factor v, waar v de absolute waarde van de snelheid is. We hebben deze formule alleen maar nodig om de hoek phi te bepalen waarvoor x maximaal is. De ontbrekende factor v, voor zover v niet van phi afhangt, speelt daarom geen rol, en de rest van de afleiding is correct. (Nota bene: inmiddels zijn de sheets gecorrigeerd).
59 5:37 In de toelichting bij de berekening van de nieuwe vertikale snelheid staat, dat deze op het volgende tijdstip een klein beetje kleiner is dan op het vorige tijdstip ten gevolge va nde luchtwrijving. Dat zou zo zijn als er geen zwaartekrachtsversnelling zou zijn. Die is er echter wel, en daarom moeten we, om de nieuwe vertikale snelheid te vinden, de zwaartekrachtsversnelling erbij tellen. Dit is dus een integrator, net zoals in het eerdere voorbeeld van de emmer waarin water liep. Bedenk tevens dat we, net als eerder bij de trillende puntmassa, de demping weer veronderstellen lineair van de snelheid af te hangen. Dat is niet in overeenstemming met de formule die we eerder afleidden voor de luchtwrijving waarin de snelheid kwadratisch voorkomt. Is gecorrigeerd in de sheets.
60
61 14:52 In het ecologische voorbeeld schrijven we de differentiaalvergelijking met kromme d's (partiele afgeleiden), terwijl we in het voorbeeld van de veldslag simulatie de differentiaalvergelijkingen met rechte d's (gewone afgeleiden) opschreven. Dit is niet consequent. Omdat we de onbekende grootheden in beide voorbeelden alleen maar beschouwen als functies van de tijd, zouden beide differentiaalvergelijkingen met rechte d's geschreven mogen worden. Is gecorrigeerd in de sheets.
Video Lecture 21 62 1:40 "[...] de bewerking die nodig is om de dingen op de juiste manier te bewerken [...]" "[...] de bewerking die nodig is om de dingen op de juiste manier samen te stellen, bij elkaar te voegen of dergelijke [...]"
63 4:20 "[...] hoeveel wasmiddel komt er in het milieu terecht [...]" "[...] hoeveel wasmiddel komt er in een jaar in het milieu terecht [...]"
64 12:00 "[...] niemand zat er systematisch ver naast [...]" "[...] er was in de menigte gokkers geen systematische trend om het gewicht te hoog of juist te laag in te schatten [...]"
Video Lecture 22
Video Lecture 23 65
Video Lecture 24
Video Lecture 25 66 ca. 2:30 De argumentatie voor de term "1+" in de formule voor het aantal lantaarns is niet sterk. Er wordt gezegd: 'dat is omdat er aan het begin en aan het eind van de weg ook een lantaarn staat', maar dan zou je verwachten dat het minimale aantal lantaarns 2 is, en niet 1. De echte argumentatie is dat, hoe kort de weg ook is: als er geen andere wegen (en dus andere lichtbronnen) zijn, we altijd tenminste een lantaarn nodig hebben.
67 4:30 De formule op de sheet voor de term contrast luidt 'minP-min(minP,minInt)-minP'. Deze formule is fout. De formule moet luiden: minP-min(minP,minInt). Is gecorrigeerd op de sheets.
68 5:18 "[...] is het model fouter [...]" "[...] voldoet de verdeling van de verlichting over de weg minder aan de gewenste eigenschappen dat er geen verblinding optreedt, en dat er voldoende contrast zichtbaar is [...]"
69 8:00 Als je de sheets downloadt, vind je een knop in sheet nr. 7 waarmee je een simulatie in ACCEL kunt starten om de invloed van diverse verlichtingsomstandigheden na te gaan.
70 13:10 "[...] w is de breedte van de weg [...]" "[...] w is de locatie van het punt r, gemeten loodrecht tot de as van de weg. Het punt r heeft 3 coordinaten: hoogte=0, afmeting langs de as van de weg is l, en afmeting loodrecht tot de as van de weg is w. [...]"
Video Lecture 26 71 ca. 6:34 Voor de eerste doelstelling [...] is s gelijk aan nul Voor de eerste doelstelling [...] is W gelijk aan nul
72 7:50 W hangt af van Fw en s, maar op de sheet staat dat W afhangt van Fw en v (de formules zijn wel correct) Is inmiddels gecorrigeerd op de sheets
73 9:55 De waarde van c is irrelevant, maar c ontbreekt op de sheets (dit komt nog een keer voor op 10:56) Is inmiddels gecorrigeerd op de sheets
74 15:54 Grootheden hangen van andere grootheden af, ze zijn constant of ze zijn vrij te kiezen, maar ze kunnen niet van zichzelf afhangen - daarom zitten er geen cykels in de graph. Er is een vierde mogelijkheid: een grootheid kan namelijk ook van een eerdere waarde van dezelfde grootheid afhangen: zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben is dat de manier waarop we functionele modellen maken van dynamische (=tijdsafhankelijke) systemen waarin de toestandsovergangen totaal geordend zijn.
75 20:04 In de quizvraag wordt de vraag gesteld naar het type van cat.-II grootheden in de doelstellingen beslissen, optimaliseren, besturen. Het woord 'type' is hier een beetje slordig: het betekent hier niet precies hetzelfde als het woord 'type' zoals we dat in hoofdstuk 2 gebruiken. We zouden hier moeten vragen naar het ordeningsniveau van grootheden in cat.-II, en het antwoord is dat deze grootheden geordend moeten zijn (in sommige gevallen is een partiele ordening voldoende).
76 22:54 '[...] Bij een besturingsmodel is de verstoring een categorie I grootheid.' Dat hangt ervan af. Bij bijvoorbeeld een thermostaat is ook de in te stellen waarde een cat.-I grootheid ('hoe warm wil je het hebben?')
Video Lecture 27 77 ca. 6:41 'Als er van meer dan twee criteria sprake is', maar in de sheet staat '>3' Is in de PowerPoint presentatie gecorrigeerd
78
79 16:10 Op slide 15 van presentatie 'base course on modeling - online - studio 22.pptx' staat als vierde penalty functie 'q = |y-min(y,y0)|: y should be larger than y0' Moet zijn 'q = |y0-min(y,y0)|: y should be larger than y0' (is gecorrigeerd op de sheets)
Video Lecture 28 80 37:59 '[...] het andere was waarbij we de inspanning minimaliseren en de tijd maximaliseren [...]' '[...] het andere was waarbij we de inspanning minimaliseren en de afstand maximaliseren [...]' (Nota bene: het staat wel correct op de sheet)
Video Lecture 29 81 4:02 Soms spreken we over 'gekwantificeerde expressies', soms over 'gekwantiseerde expressies' Met beide termen wordt het zelfde bedoeld. In het Engels spreken we over 'quantised expressions' en 'quantified expressions', en ook deze twee termen betekenen in deze lessen hetzelfde.
Video Lecture 30 82
Video Lecture 31 83 2:07 '[...] maar het is duidelijk dat er een gemiddelde is [...]' Ook andere verdelingen dan de normale verdeling hebben een gemiddelde. Bijvoorbeeld: de worpen van een dobbelsteen zijn uniform verdeeld, en niet normaal (d.w.z., elke worp heeft gelijke kans), maar ook bij een dobbelsteen kunnen we een gemiddelde worp uitrekenen, namelijk het gemiddelde over voldoende veel worpen, en dat gemiddelde is 3.5. Wat we bedoelen is, dat bij de normale verdeling die ontstaat als we herhaalde metingen doen van de waarde van eenzelfde grootheid, het gemiddelde dicht zal liggen bij de echte waarde van die grootheid. Bij een dobbelsteen is er niet zo'n echte waarde, omdat bij een dobbelsteen elke worp opnieuw volkomen door het toeval bepaald wordt.
84 3:05 '[...] als we iets aan het tellen zijn, bijvoorbeeld de ogen van een dobbelsteen [...]' Het aantal ogen van een dobbelsteen is 6+5+4+3+2+1 = 21, en dat is geen stochastische waarde. Wat bedoeld wordt is: het aantal ogen dat boven ligt bij de worp met een dobbelsteen.
85 3:05 We vergelijken een normale verdeling met een uniforme verdeling, en we geven het voorbeeld van een continue normale verdeling, en een discrete uniforme verdeling. Een uniforme verdeling kan echter ook continu zijn , en een normale verdeling kan ook discreet zijn. 'Normaal' betekent dat de verdeling een afgeronde piek in het midden heeft en dunne staarten; 'uniform' betekent dat de verdeling vlak loopt. 'Continu' betekent dat de stochastische grootheid reeelwaardige waarden kan aannemen, en 'discreet' betekent dat de stochastische grootheid alleen maar geheeltallige waarden kan aannemen.
86 15:54 De situatie waarbij horizontaal de leeftijd uit staat en vertikaal de hoeveelheid geconsumeerde friet suggereert dat we denken dat de hoeveelheid geconsumeerde afhangt van de leeftijd. Dat zou kunnen: naarmate je ouder wordt heb je in je leven meer gelegenheid om friet te eten, en zul je dus waarschijnlijk gedurende je hele leven meer friet eten. Merk op dat in het vorige plaatje, in de vorige presentatie, we precies naar het omgekeerde keken: daar zetten we de hoeveelheid kilogrammen friet horizontaal uit en de bereikte leeftijd vertikaal. Met zo'n keuze suggereren we dat de bereikte leeftijd afhangt van de hoeveelheid friet die je (in je hele leven) eet. Dat is dus een heel andere veronderstelling. Het zou misschien interessanter zijn om te kijken naar het verband tussen de hoeveelheid geconsumeerde friet PER JAAR en de bereikte leeftijd. Waarom?
Video Lecture 32
Video Lecture 33 87 5:50 'het conditiegetal is [...] de verhouding van de spreiding in de output en de spreiding in de input[...]' 'het conditiegetal is [...] de verhouding van de RELATIEVE spreiding in de output en de RELATIEVE spreiding in de input[...]'
88 6.25 '[...] dat de verhouding in de relatieve onnauwkeurigheid in de y gegeven was door het conditiegetal maal de verhouding in de relatieve onnauwkeurigheid in x [...]' '[...] dat de relatieve onnauwkeurigheid in de y gegeven was door het conditiegetal maal de relatieve onnauwkeurigheid in x [...]'
89 9.59 propertional proportional
90 13:45 De twee tabellen in de 'analysis'-tab bevatten niet allen de cat.-I en cat.-III grootheden, maar ook de cat.-II en cat.-IV grootheden.
91 23:55 In de sheet komt in de onderste regel op een na twee maal de relatieve onnauwkeurigheid van x1 voor. Dat moet zijn een maal de relatieve onnauwkeurigheid van x1, en een maal de relatieve onnauwkeurigheid van x2. (In de PowerPoint presentatie is deze fout hersteld.)
Video Lecture 34
Video Lecture 35 92 18:47 Uitleg over false negative is precies verkeerd om Voor het vaststellen of een bankbiljet vals is: een false negative betekent dat en vals bankbiljet ten onrechte als echt wordt geclassificeerd, dus het model verzuimt om alarm te slaan.
93 23:01 '[...] naarmate rho dichter bij 1 ligt heeft je model een grotere consequentie [...]' '[...] naarmate rho dichter bij 1 ligt heeft je model een gunstigere uitkomst[...]'
Video Lecture 37